1800-talets Göteborg

Billigare nota för Göteborgs andra isbrytare

”Göteborgs andra isbrytarefartyg. Den komité, som af Stads­fullmäktige tillsatts för att granska byggnadskomiténs räkenskaper, har i afgifvet yttrande visat, att ångaren har kostat till­sammans kr. 326,638: 12.

Ä det af Stadsfullmäktige beslutade anslaget 327,500 kr. har sålunda inbespa­rats kr. 861: 88.

Under erkännande af den omtanke, hvarmed bvggnadskomitén fullgjort sitt arbete, tillstyrka komitérade full och tacksam an­svarsfrihet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs första isbrytare.