”Vid fabriken “Papyrus” i Mölndal torde minst ett par hundratal personer komma att få arbete. Med fabri­kens uppbyggande arbetas nu både dag och natt med en arbetsstyrka af 300 man. Bl. a. uppföres en 50 meters skorsten, en bland de högsta i hela vestra Sverige, skrifves till H.-T. Om natten arbetas vid elektriskt ljus. V. häradshöfding Wallenberg i Stockholm lär en bland de störste delegarne i företaget. Genom ganska omfattande vattenregleringsarbeten har man samlat de förutvarande strömdragen till en enda vattenådra, hvarigenom en vattenkraft af 480 hästkrafter erhållits. Fa­brikens längd blir betydlig, nemligen nära 700 fot i en byggnad; den blir större än det nyligen nedbrunna Nyqvarns pappers­bruk.

Det storartade arbetet utföres af bygg- mästarefirman F. 0. Peterson härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Papyrus fabriksområde, 1900-talet.