”I lördags middag afled å Sahlgrenska sjukhuset grosshandlanden Gustaf Delbanco i en ålder af 33 år. Då vi i lördags morgse efterhörde hans helsotillstånd svarades det att det var betänk­ligt, men man tänkte ej, att slutet var så nära. Han hade opererats för en svå­rare magåkomma.

Gustaf Delbanco har jemte sin svåger hr Carl Leffler ledt den stora handels- och fabriksfirman W. E. Delbancos verksam­het på ett sätt som allmänt betecknas så­som utmärkt. Han har utvecklat firmans fabriker till verkligen tidsenliga etablisse­ment och städse visat sig som en god arbetsgifvare. Hans varma hjertelag och sympatiska personlighet gjorde honom mycket afhållen såväl af arbetarne som af alla med hvilka han kom i beröring. Närmast saknas han af två systrar. Göte­borgs affärsvärd förlorar i honom en af sina mest framstående och aktade repre­sentanter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: edre delen av forsen (Mölndalsfallen) sommaren 1894. Uppströms ses Forsebron och kvarnrännan. I förgrunden till vänster ses ruinerna efter Delbancos fabrik som brann sommaren 1894.