”Gamla Kolerakyrkogården vid Öfra Husargatan skall utläggas till byggnadstomter. Med anledning häraf skola de å kyrkogården begrafna liken upptagas och förflyttas till plats å Sanna och där nedsättas i jorden.

Enligt hvad man känner begrofs under sista koleratiden 1,706 lik å begratningsplatsen vid Öfra Husargatan. Vid uppgräfningen ha kistorna befunnits vara en­dast föga förmultnade, under det att liken fullständigt öfvergått till förruttnelse. I en del af grafvarne hade lagts rikligt med kalk.

Någon fara för arbetarne, som skola verkställa upptagningen och forslingen, förefinnes icke. Liken komma att forslas i tilltäckta lårar.

Å den gamla kyrkogården äro begrafna år 1850  580 lik, år 1853 626, 1855 111, 1856 44, 1857 146 och 4859 199 i kolera aflidna personer.

Under det svåra koleraåret 1834, då epidemien bortryckte 1,830 menniskor i Göteborg, begrofvos inga lik å denna kyrkogård, utan jordades till större delen å plats ute i Ranängsbergen.

Det hela har skett efter pröfning och på föranstaltande af Helsovårdsnämnden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum: Husfasad (landshövdingehus)- okänd vy. En polis står och spejar bortåt gatan. I förgrunden betraktar en pojke fotografen. Bilden är tagen på Övre Husargatan i Göteborg, i riktning mot Skanstorget. Fotografens bör ha stått ungefär där Risåsgatan mynnar ut i Övre Husargatan. Källa: ”Jesper Olsson”.