”K. m:t har tilldelat, artilleristen vid Andra Göta Ar­tilleriregementes andra batteri n:r 57 An­ders Gotthard Rosdahl, som den 18 sistlidne juni under en öfningsmarsch med rekrytskolan med fara för eget lif räddat en kamrat från drunkning, medaljen i silfver af 8:e storleken med inskrift ”För berömliga gerningar att i högblått band med gula kanter bäras å bröstet.

Medaljen bar i dag uti regementets exercishus af batterichefen. kaptenen m. m. G. Åhlund, i närvaro af regementsbefälhafvaren majoren m. m. A. F. Jacobsson med flere af regementets officerare och underofficerare samt Rosdahls batterikam­rater, till honom öfverlemnats.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 november 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från Artillerikasernen på Kviberg. Kan ev vara från invigningen av den samma, 1895.