”En ny offentlig byggnad för konserter, föreläsningar och möten m m. braktes af grosshandl. Thedor Heymar på tal vid Göteborgs allm. fastighetsegareförenings sammanträdo i går afton.

Efter en del statistiska redogörelser framhöll inledaren behofvet att göra staden ange­nämare,  särskildt för resande; han berörde bristen härstädes på förädlande nöjen och be­tonade behofvet af lokaler tör folkkonserter och i sammanhang därmed anskaffandet af en fast orkester.

Företaget skulle helt visst bli rentabelt.

Er viktig fråga är den om platsen, sade tal. Bäst vore naturligtvis om teatern kunde inköpas, förbättras och utvidgas med dessa nya lokaler. Men egaren lär fordra ett allt för högt pris, hvarför detta förslag genast faller. Den lämpligaste platsen vore då tvifvelsutan Bältespännareplatsen, emedan det naturligtvis är nödvändigt att en dylik byggnad ligger så centralt som möjligt, i stråkvägen för de re­sande och beqvämt för alla. Nu vore det icke alldeles omöjligt, att staden, med hänsyn till det beaktansvärda ändamålet, skulle kunna förmås att på vissa garantier upplåta denna plats utan ersättning; och kunde man få det därhän, vore ju företaget redan i sig sjelft nästan konsolideradt.

Fastighetsegareföreningen uppdrog åt sin styrelse att åter vid lämpligt tillfälle framställa hr Heymans förslag till dis­kussion.

De under sammanträdet utställda skis­serna äro utarbetade af arkitekterna Hans Hedlund och Hjalmar Cornilsen. Den sistnämndes förslag afser byggnadens för­läggande till Bältespännareplatsen, och be­räknas anläggningskostnaden för byggnaden, som inrymmer en större och en mindre konsertsalong, sällskapsrum, lokaler för föreläsningar, möten, restauration och kafé med terrass, uppgå till  omkring en half million kr.

Hr Hedlunds skiss är förslag till om- och tillbyggnad af Stora teatern härstä­des, hvarigenom man skulle erhålla en med teatern sammanbunden konsertsalong, möteslokaler och utom redan befintliga restaurationslokaler, hvilkas utrymme och beqvämlighet genom förslagets realiserande i hög grad ökas, ett nytt kafé med terrass mot alléen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt Museum.