1800-talets Göteborg

Sjöförklaring för ångaren Volo

”Sjöförklaring afgafs i dag inför Rådhus-rättens tredje afdeining utai befälhafvaren å ångaren “Volo“, sjökaptenen Ar­tur Henry Pearson. Fartyget hade, såsom vi förut omnämnt, grundstött på ett skär nordost om Hönö och gått förloradt. Kap­tenen upplyste, att olyckan skedde under disig luft och stark sydvestlig storm lör­dagen den 26 december kl. 8,20 på qvällen. Han trodde sig vara vid Trindelens fyr, under det man i sjelfva verket var vid Vingas. Besättningen försökte först få fartyget af grundet men misslyckades på grund af den häftiga sjön och måste snart lemna fartyget i båtarne för att rädda sitt eget lif. Alla skeppshandlingar och be­sättningens tillhörigheter förlorades jemte fartyget. Sjöförklaringen vitsordades. Besättningen aflade eden på engelska.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bilden visar Hönö ca år 1900.