Under våren ökade annonseringen från rederier och emigrantagenter som ville locka människor att emigrera. Annonsen nedan är signerad av tre män, alla med efternamnet Larsson – de under samtiden välkända ”Bröderna Larsson”. Via P4 Östergötland kan du här höra Karl-Magnus Johansson från Landsarkivet i Göteborg berätta om deras unika arkiv.

amerikalinjen1897-01-11

I arkivförteckningen vid Riksarkivet finns följande information:

”BRÖDERNA LARSSON & CO var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt. Delägarna utgingo från en syskonskara på fem bröder, alla födda i Berghems församling, Älvsborgs län, som söner av torparen Lars Thomasson och hans hustru Britta M. Andersson i Slätten. De voro: JOHANNES, född den 13 augusti 1845, ELIAS (kallad Elis F/redsén), född den 31 oktober 1846, ANDREAS (kallad Andrew), född den 11 december 1849, AUGUST, född den 12 oktober 1851 samt SAMUEL (Sam), född den 9 september 1853. Johannes blev jordbrukare. De övriga fyra bröderna ägnade sig främst åt affärsverksamhet av olika slag.

Efter en resa i Förenta staterna, där han bl.a. knöt kontakter med bankmannen Bo Christian Roos (af Hjelmsäter) i New York, startade ELIS F. LARSSON tillsammans med denne en firma för handel- och agenturrörelse.v· Firman fick namnet ROOS, LARSSON & CO. Den anmäldes hos Göteborgs magistrat den 24 november 1873.

Från båda sidor Atlanten utövade Roos och Elis F. Larsson agenturverksamhet för ångbåtsbolgaet Guion & Co, Liverpool. Samtidigt drevo de handel, bl.a. med leksaker samt kommissionärsverksamhet. År 1877 separerade kompanjonerna och firman reorganiserades. Den 3 januari 1878 anmäldes till Göteborgs magistrat att rörelsen hädanefter skulle komma att utövas under firma ”BRÖDERNA LARSSON & CO”. Elis F. Larsson, August Larsson och Samuel Larsson ingick i firman som tillsvidare var förlagd till Göteborg. En uppdelning ägde rum 1881. Elis F. Larsson förlade sin verksamhet till Stockholm och August Larsson till Malmö. Sam Larsson förestod Göteborgskontoret. Malmökontoret upphörde 1892, då August Larsson åter bosatte sig i GÖteborg och verkade där tillsammans med Sam Larsson. Han drog sig senare tillbaka från affärsverksamheten.

1). Vissa av här lämnade uppgifter har hämtats ur Olof Thörns skrift ”Glimpses from the activities of a Swedish emigrant agent”. (The Swedish Pioneer. 1959:1).

Elis F. Larsson lämnade firman omkr. 1907 och Stockholmsverksamheten fortsattes någon tid av hans son Adolf Larsson Orton. Agenturrörelsen fortsattes till första världskrigets utbrott, under de sista åren av Sam Larsson ensam.

Från början endast ombud för Guion & Co, Liverpool, kom firman i sin agentverksamhet att på 1890-talet betjäna en rad ånbåtslinjer, såsom Inman Line, American Line, White Star Line och Dominion Line. Vid sidan härav drevs handel av olika slag; bl.a. kan nämnas import av lantbruksmaskiner och amerikanska äpplen, kolimport och smörexport. Särskilt den senare verksamheten tog tidvis omfattande proportioner.

Bröderna Larsson & Co:s arkiv fördes på 1910-talet till den av Johannes Larsson ägda gården Prästäckre i Berghems församling. Det uppställdes 1919 i lådor på gårdens loge. Avsikten var att arkivet så småningom skulle brännas, vilket emellertid icke kom till utförande. Lådorna togs emellertid i bruk för annat ändamål. Arkivordningen förstördes med tiden helt genom frimärkssökande och nyfikenhetsplockande i arkivet. En del handlingar kom bort. Arkivet var också på sin förvaringsplats utsatt för förstörelse genom fukt och nersmutsning.

Genom förmedling av numera rektor vid Kungälvs h.a. läroverk, fil.lic. Olof Thörn, som under sökande efter material för en avhandling om emigration kommit arkivet på spåren, fick landsarkivet 1956 kännedom om arkivet. Lantbrukare Johan Gustafsson, Björkvik, Sundholmen, som då var ägare till det, skänkte det samma år till landsarkivet på villkor, att det skulle bli offentligt först 1970.

Då arkivet, inlagt i ett 50-tal lådor, inkom till landsarkivet blev första åtgärden att i görligaste mån befria handlingarna från smuts och grovsortera dem på år. Först därefter kunde det egentliga ordningsarbetet börja.

Arkivet består av både Malmökontorets och Göteborgskontorets handlingar. Det har visat sig omöjligt att – utom när det gäller vissa bundna böcker – skilja de båda arkiven åt.

De få spår av äldre arkivordning som stått att finna, har blivit vägledande för ordningsarbetet. Sålunda har serien emigrantbrev fått behålla den ordning den ursprungligen haft. Inom året har här breven ordnats i bokstavsordning efter avsändaren, men inom varje bokstav har breven lagts kronologiskt.

Arkivförlusterna har icke kunnat kartläggas när det gäller lösa hanlingar. Ännu förvaras i landsarkivet tre lådor av så fuktskadade handlingar att de ej kunnat ordnas. Luckorna i serierna bundna böcker framgår av förteckningen. Även en kartong söndriga handlingar, som ej inordnats.

Arkivet har ordnats med bidrag från The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Själva sorteringsarbetet har under ledning av undertecknad utförts av herr Hugo Blomster.
Göteborg den 6 september 1960. Josef Edström.

Litteraturhänvisning: Brattne, Berit. Bröderna Larsson. En studie i svensk emigrantagentverksamhet under 1880-talet. Uppsala 1973. Akad. avh. Studia historica upsaliensia 50.”


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Norra Hamngatan, troligen 1930-talet.