Vi fortsätter på temat emigrantkontor och presenterar den nya chefen för Cunardliniens emigrantkontor.

”Cunardliniens emigrantkontor härstädes, ett af de äldsta, har med det nya året bytt om chef. Den gamle mångbepröfvade hr Charles Bergland har nemligen afgått som chef och ämnar nu draga sig tillbaka från affärslifvet. Hr Bergland, som varit chef för nämnda emigrantlinies härvarande kontor under nära ett fjerdedels sekel, har efteträdts af ge­neralagenten J. Oskar von Reis, som äfven under många år verkat härstädes i samma branch. Hr v. Reis var vid omflyttningen agent för Dominionlinien ,och efterträdes där af sin broder hr Aug. E. von Reis.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 januari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Södra Hamngatan 65.