Elf- och skärgårdstrafiken. De små Klippbåtarne ha måst lägga upp och de större s. k. skärgårdsångsluparne, använ­das. Så trafikeras linien Staden— Lindholmen —Bläsan af “Lärkan“, som afgår hvarje full timme, och “Ejdern“ går mellan Sänkverket —Färjestaden. Till Klippan kan trafiken ej uppehållas, då isen på båda sidor om rännan här är fast.

Södra skärgårdstrafiken afbröts i tisdags, men Falken har sedan dess varit ute en gång vid samtliga stationerna utom Långe­drag. Detta lyckades dock endast med hjelp af Kanonbåten “Svensksund“, som gick före genom Rifö ränna.

I torsdags morse kl. 8 utgingo åter “Fal­ken“, “Vira“ och “Ärlan“ för att söka uppnå sina resp. stationer, men “Falken“, som var destinerad till södra skärgården, måste vända vid Knippla, enär Riförännan nu genom isens sammanpackande var otrafikabel. “Vira“ och “Ärlan“ åter lyckades med förenade krafter arbeta sig fram till Kalfsund, dit de anlände kl. half 1. Därifrån afgingo de till Hönö- Klofva för att där intaga full last af fisk. Af passagerare fingo de ett 60-tal, utgörande flere båtlag fiskare, som med sin fångst skulle till staden.

Ångarne återkommo till staden vid 7-tiden på aftonen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: M/S ”Svensksund”, byggdes med bevakningsuppgiften under vinterfisket som huvuduppgift. Den levererades 1891. Bilden är från 1897.