”Göteborgs Fiskeriförening har i afton kl. 7 e. m. a Grand Hotel Haglund allmänt sammanträde, å hvilket härmed fästes uppmärksamhet. Föredrag kommer att hållas af d:r A. H. Malm samt ett refererande anförande att med­delas om prof. Heinckes nya teorier om olika sillstammar. Af utställningen för qvällen må nämnas införskrifna engelska garn för sillfiske i öppen sjö, norska fisk- garn, dito ryssja, konserver m. m.

För fisket intresserade, icke tillhörande föreningen, inbjudas att öfvervara sammanträdet, som börjar precis kl. 7.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs Stadsmuseum, Carlotta: [text ur Carlotta] ”Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare tycks enligt fotot inrymmas i samma byggnad (Hotel Göta Källare). Eftersom Haglund brukar förknippas med det likaledes vid Hotellplatsen liggande Grand Hotel, är jag osäker på förhållandena härmed. Därav återfinns både Haglunds Hotel och Hotel Göta Källare under företag avbildad.”