”K.bfhde i Göteborgs och Bohus län har, ef­ter af chefen för Första Göta artilleri­regemente härtill meddeladt tillstånd, för­ordnat att innevarande års inskrifnings- förrättningar med värnpliktige, tillhörande Askims och Säfvedals kompaniområden n:r 74, skola ega rum å Qviberg den 26 och 27 nästa mars med början hvarje dag kl. 8 f. m., hvarjomte k. bfhde i skrifvelse anmodat poliskammaren i Göteborg att för ordningens upprätthållande låta till Qviberg beordra en fullt tillräcklig polisstyrka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Från Artillerikasernen på Kviberg. Kan ev vara från invigningen av den samma, 1895.