”Å kolerakyrkogården på Kom­mendantsängen, där de omfattande arbe­tena å begrafningsplatsen för offren vid 1850-talets epidemi nu afslutats, beräk­nas omkring 1,200 koleralik ha blifvit uppgräfda. Man har därefter påbörjat ar­betet å den bredvid liggande begraf­ningsplatsen, som har ännu högre ålder.

Det beräknas att å båda ställena cirka 1,700 i kolera döde blifvit jordade. Ki­storna stå hvarftals, ganska tätt packade, men på något olika djup. Gräfningen har i vanliga fall skett till en djuplek af 2.60 m. och för närvarande äro ett fem­tiotal personer sysselsatta därmed.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Panoramabild med Kommendantsängen, till vänster Linnegatan, eventuellt under anläggningsarbete. Till Höger Skansen Kronan, med landsvägen mot Mölndal. Omkring 1895.