”För stöld af ko- och kalfhudar å Bazargatan från handlandena Svangren n:r 14 Kangstorget och A. Magnusson n:r 24 Magasinsgatan hafva 14-årige Otto Edvin Larsson Klang n:r 13 Chalmersgatan och 13- årige Bror Fritiof Holmberg 38 Vasagatan blifvit anhållne.

Klang hade med lock och pock narrat sin kamrat att deltaga i stölderna af hudarne, som värderats till omkring 20 kr. Tjufgodset hade sålts till ett par lädarhandlare för un­gefär gångbart pris. För pengane hade mat och kaffe förtärts, hvarjemte Klang för 3 kr. 60 öre inköpt en pistol med ammunition som emellertid genast bortlånats till en kamrat vid Kallebäcken.

Klang inburades i dag tills vidare å Gi­braltar. Målet remitterades till rådhusrät­ten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sjuk- och försörjningspaviljongen Gibraltar, nuvarande Vasa sjukhus, ca år 1900.