”Ångaren ”Karl Gustaf” som förr täflade med förenade ångbåtebolaget Lilla Edets- och Nols ångare å traden Göteborg—Gamla Lödöse, men mot en kontant erkänsla från sistnämnda bolags sida af 8,000 kr. för två år under denna tid nästan legat overksam, har från och med den 12 dennes åter upptagit konkurrensen på lif och död, skrifves till Göteborgs Af­tonblad.

Oaktadt det förenade ångbåtebolaget fått betala så dryg afgift till uKarl Gustaf”, kan dock bolaget för gångna seglationsåret betala åtta procent. Och ändock kan man ej säga att afgifterna under denna tid varit oskäligt höga vare sig för passagerare eller gods, snarare tvärt om. Biljettpriset för dessa fyra mil har varit 1 kr. fram och åter. Förut var det blott hälften så mycket. “Karl Gustaf“ har nu nedsatt afgiften till 60 öre och man talar om att sänka den ända till 40 öre. Ännu hålla det förenade bolagets båtar fast vid det gamla priset, 1 kr., men de få nu naturligtvis, så kärt det är dem att få några passagerare, sänka det något.

Man talar om ackorderande äfven för framtiden, men då bolaget icke ville be­tala mer än 1,000 kr. pr år till “Karl Gustaf” har denne, som sagdt, börjat sina af mången gärna mosedda och väntade turer. Ty huru man än ser saken kom­ma passagerarns ju att vinna på konkur­rensen. Denna blir visserligen icke så li­tet ojemn, då det blir tre båtar mot en — ännu är det emellertid dock blott 2 mot 1, ty “Nol“ ligger ännu under reparation vid Thorskog.

“Karl Gustaf“ skall utsträcka sina dag­liga turer till Norra Garn i Tunge, cirka 5 km. ofvan Gamla Lödöse.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ångbåten Arendal vid Villabron. Troligen omkring 1910.