”I tryck föreligger nu ingeniör Figge Blidbergs berättelse öfver den resa, som han på anmodan af gatu- och vägförvaltningen i somras företog för att studera elektriska spårvägar, för hvilket ändamål han besökt Lübeck, Hamburg, Bremen, Hannover, Leipzig, Dresden, Berlin och Kristiania. Hufvudsakligast har därvid hr Blidberg gjort iakttagelser öfver sjelfva spårets konstruktion, dess öfver- och underbyggnad, samt sättet för och hvad utseendet beträffar ut­förandet af strömledningarna och dylikt.

Den intressanta reseberättelsen är illu­strerad.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 mars 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Världens första elektriska spårväg, avprovades den 15 april 1881 i Berlins förstad Lichterfelde. Det var en uppfinning av den store elektoteknikern Werner Siemens. Öppnandet av denna första elektriska spårväg skedde den 12 maj 1881 med särskild minnesfest.