”Vid Göte­borgs Fiskeriförenings senaste sammanträde förevisades och afprofvades konserver af pressadt fiskkött frän sill, kolja och torsk. Dessa konserver voro framstälda enligt en af igeniören fil. d:r M. Ekenberg i Stock­holm uppfunnen metod, vid hvilken intet handarbete användes.

D:r Ekenberg har nemligen konstruerat sinnrika maskiner — som inom kort för intresserade komma att förevisas — med hvilka fisken sorteras, rensas, tvättas och befrias frän ben. Dessa senares skiljande från köttet tillgår på det sätt, att den rensade och tvät­tade fisken bearbetas mellan valsar och inläg­ges mellan metalltrådsnät, där den pressas starkt, så att köttet nästan fullständigt loss­nar från benen. Det vid sistnämnda operation afskiljda benfria fiskköttet är det som använ­des till konserven.

Maskinerna hafva utomordentligt stor produktionsförmåga. Med en sats maskiner kunna ej mindre än 100 tunnor sill pr dag förarbetas. I följd häraf äro framställningskostnaderna mycket små. och konserverna kunna blifva ett billigt folknäringsmedel, egnadt att konkurrera med fläsk, färskt kött och dy­likt.

De vid Fiskeriföreningens sammanträde profvade konserverna voro mycket välsma­kande samt bade framställts under december månad förra året.

Konserveringen af det pressade fisköttet sker genom sterilisering, utan tillsats af vare sig antiseptiska medel, kryddor, salt eller dylikt. Hvar och en får sålunda tillreda fiskköttet efter sin smak, alldeles som man gör med annat fiskkött.

Det efter d:r Ekenbergs metod konserverade fiskköttet håller sig under alla årstider. Direkta försök, vid hvilka det under flera månader förvarats vid en temperatur af 20—3u° C., halva visat att köttet bibehåller sig fullkom­ligt oförändradt.

Att man här har att göra med en märklig uppfinning är tydligt, en uppfinning som kan komma att ge våra utöfvare af fiskerinärin­garna en ny inkomstkälla vid sidan at redan befintliga, ett nytt uppslag for tillgodogörande af hafvets rikedomar. Hållbarheten och det billiga priset äro faktorer som utan tvifvel skola göra dessa konserver till en handelsvara på världsmarknaden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 april 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskhamnen under 1920-talet.