Idag blir det två utdrag ur tidningen, det första om ljungbranden vid Lilla Änggården och det andra om storkarna som setts i Partille.

”Det synes de sista dagarne blifvit en verklig period af elds­olyckor och eldvådetillbud. Så iakttogs i går natt härstädes vid 1-tiden flammor uppstiga strax bortom Slottskogen. Af dessas dimensioner syntes det vara ett ganska stort område som brann. Och så var äfven förhållandet.

Kl. 10 minuter öfver 6 i går qväll hade en ljungbrand vid stället Eklanda å Fässbergs utmark dämpats och nästan släckts. Det uppbådade folket, uppgående till ett femtiotal, hade redan begifvit sig hem, enär all fara för eldens vidare spridning var förebyggd, då strax därpå eld ånyo varsnades. Klockan var då något, öfver 6.15  på qvällen. Samtidigt varsnades af per­soner nere vid Lilla Änggården tvenne min­deråriga pojkar springa för brinnande lifvet åt Slottsskogshållet till, hvadan de antagligen på okynne anlagt eld för andra gången. Elden tilltog och vid 1-tiden allarmerades brandcorpsen samt begärdes hjelp från staden. Brandcorpsen utryckte, men vände redan vid ”Haralds minne”. Sedan ytterligare flere gånger hjelp eftertelefonerats, enär Lilla Änggården, hvarest flere boningshus finnas, syntes hotad, anlände vid half 3-tiden brandcorpsen från staden, en spruta samt brandmanskap, hvilken genast började att begränsa elden. Denna var då ungefär en qvarts timmes väg från bo­ningshusen.

Skogen ofvanför Lilla Änggården syntes en stund äfven starkt hotad, och hade vinden va­rit något starkare samt mera sydlig hade elds­vådan kunnat få de mest ödesdigra följder. Som det nu förhöll sig var det endast ljungen som brann.

Det var en imposant syn att se en hel mosse — densamma i hvilken elden först varsnats och som ligger vid Finnsjön — stå i lågor. Vinden hade andra gången det brann kastat om.

Intet menniskolif spilldes eller boningshus nedbrann. Det säges dock att tvenne lador lagts i aska.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1897)

Så vänder vi blicken österut, mot gården Sotenäs i Partille där det denna dag rapporterades att fem sydsvenska gäster hade anlänt.

”Fem stycken storkar slogo i går ned på en äng å gården Sotenäs vid Partille, telefoneras det till Göteborgs Aftonblad. I hopp att möjligtvis få de i våra trakter så ytterst sällsynta gästerna att stanna qvar, uppsattes ett vagnshjul å takåsen af en närliggande lada.

På flere år hafva dessa at sydsvenskarne så välkomnade foglar ej varit synliga så långt norrut som i Göteborgstrakten. Om de qvarstanna, komma de nog att bli föremål för lika mycken “uppmärksamhet“ som på sin tid den celebre näktergalen på Getebergsängen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 april 1897)

Bilden i sidhuvudet, Lilla Änggården 2015. Foto: Per Hallén