”Ett större antal i kommunala angelägenheter röstberättigade per­soner hade i fredags afton under riks­dagsmannen Berndt Hedgrens ordförande­skap ett möte å Henriksberg för öfverläggning om åstadkommande af en promenad- och lekplats för Majorna, hvarvid särskildt framhölls önskvärdheten af att till dylik plats anordnades qvarteret omkring Carl Johans kyrka. För sakens vidare befordran tillsattes en komité bestående af 6 personer med apotekare Rob. Luhr som ordförande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Carl Johans kyrka omkring år 1900.