Dagens artikel ur Göteborgs Aftonblad handlar om nyheten att en bazarbyggnad skulle uppföras vid Södra Hamngatan, det är den byggnad som senare skulle få namnet Arkaden.

Foto: Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

”Ett större konsortium med ett kapital gående löst på millioner har i dagarne bildats härstädes för att inköpa en del fastigheter vid Södra Hamngatan och å desamma uppföra en storartad bazarbyggnad med eleganta butiker, kontorslokaler m. m. Stadsmäklare Thure Strömbeck har uppträdt som mellanhand.

Enligt hvad det uppgifves har konsor­tiet redan inköpt följande fastigheter, taxe­rade till ett vävde af 846,000 kr., nemligen: åt Södra Hamngatan fastigheterna n:r 39 och 41, den förra såld af d:r G. Bergendahl, den senare af d:r Hj. Schultzberg; vidare åt Östra Hamngatan hr Josef Heymans fastighet med adressnummer 38, det tillgränsande, hr F. A. Denninghoff till­höriga hörnhuset, hvars granne vid Drott­ninggatan utgöres af bakbyggnaden till Heymanska huset, samt målaremästare N. F. Calanders hus, n:r 44 Drottninggatan.

Å den areal dessa byggnader upptaga ämnar man nästa vår börja uppförandet af det nya bazarkomplexet, förmodligen med ingångar både från Södra och Östra Hamn­gatorna samt Drottninggatan. Hufvudingången från Södra Hamngatan skulle vara ungefär där Henr. Ahlbergs butik nu är belägen.

Konsul Gustaf Bolander, grundaren af Bazar Alliance, sköter affären för konsor­tiets räkning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juni 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rivningen av fastigheterna där arkaden skulle uppföras, år 1898.

Foto: Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

”Ett koninentalt affärspalats

I början af Oktober öppnades ”Göteborgs Arkader”, hvaraf första hälften nu är färdig. Af denna del meddela vi bild, tagen på ”öppningsdagen”. Den nu färdiga delen innehåller mestadels affärslokaler, däribland ett hotell på 50 rum med café och restaurant. Vår fotografi är tagen från Östra Hamngatan.

Den andra hälften af ”Arkaderna” kommer, liksom den nu färdiga, att uppföras i sex våningar med stilfulla entréer från Hamngatorna, det hela krönt af ett stilfullt kupoltorn. Palatset skall i färdigt skick omfatta det af Östra och Södra Hamngatorna samt Drottninggatan begränsade kvarteret och bli ett af de vackraste affärspalats i Skandinavien. Det kommer att taxeras till 2½ millioner kronor. Det hela torde bli färdigt år 1904.

Själen i det storartade företaget är konsul Gustaf Bolander, och han har fått med sig så dugande krafter som disponenten G. D. Kennedy och grosshandlaren Chr. Röhss. Ritningarna äro uppgjorda af arkitekten L. Enders och arbetet har utförts af byggmästaren I. Dähn.

– 47 –

Foto. F. Bruce, Gbg.

”Arkaderna i Göteborg”

Hvar 8 Dag

15/10 1899″