”Sedan i måndags är arbe­taren Axel Olsson, anstäld i smedjan å Vilhelmsberg, försvunnen. Han skulle då gå ut för att bada i närheten af Nya Varfvet, men hans anförvanter härstädes hafva sedan dess icke hört af honom.

Den förmodan ligger därför nära till hands, att det varit hans kläder ett par personer nyligen påträffade i en bergsskrefva vid badstället mellan Nya Varfvet och Käringberget.

Olsson var liten till växten, så att han väl kunde tagas för en 18-årig yngling. Han var emellertid fylda 26 år.

— Senare meddelas att liket af en yngre mansperson i dag på morgonen af två fiskare påträffats flytande å Elfsborgsfjorden. Liket som var utan kläder för­des till Färjenäs.

Sedermera har det afförts till stadens bårhus.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Abraham Rydberg” på Älvsborgsfjorden. I bakgrunden Arendal, år 1899.