”Göteborg. Under allra djupaste inkognito anlände hit i lördags morse ombord å den engelska ånglustjakten “Clementine“ — ingen mindre än konung Leopold af Belgien. Med 8,25 tåget på morgonen begaf sig konungen till Trollhättan och det var först här han blef igenkänd och hans inkognito röjdt. Han åtföljdes af tre herrar: öfverhofmarskalken grefve J. d’Oultremont, konungens adjutant general J. J. Brassinne, f. d. krigs­minister, och ordonnansofficern baron Snoy d’Oppuers.

I Trollhättan besåg konungen fallen och slussarne, intog frukostmiddag å järnvägshotellet samt återvände hit till staden med godståget kl. 1,10 e. m. i en särskildt tillkopplad första klassens bogievagn.

Vid återkomsten hit begaf sig konungen till fots ned till Lilla Bommens ångslupstrappa, därifrån bogserbåten Rolf förde de resande ut till “Clementine“, som förtöjt utanför Nya kajen.

Ångjakten “Clementine“, hvflken konun­gen förhyrt af engelsmannen W. H. Johnston Esq., mäter ej mindre än 680 tons, föres af kapten R. F. Callius och har en besättning på 32 man.

Konung Leopold hade senast gästat kejsar Wilhelm i Kiel. Under hitresan hade lustjakten för att reparera maskinen nöd­gats anlöpa Aarhus i Danmark.

Då resan i lördags qväll skulle fort­sättas härifrån till Norge, befanns emellertid vädret allt för ogynnsamt, hvadar ångaren vände redan å Elfsborgsfjorden, Konungen fortsatte därför sin resa med aftonsnälltåget till Kristiania, dit lustjakten sedermera äfven afgått.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=907696