Idag handlar tidningsnotisen om en avliden Kongofarare, som hyllas med lovord i Göteborgs Aftonblad. För ett par dagar sedan handlade rapporten om kung Leopolds besök i Göteborg, han var den som styrde Kongostaten, vars armé som Mats Juhlin-Dannfelt var en del av, begick ett av de värsta folkmorden under 1800-talet. Läs mer om Kongostaten via denna länk.

”Enligt till anförvanter i Stockholm ingånget med­delande har den kände Kongofararen, kommendanten i Kongostatens armé, löjtnan­ten i Södra Skånska infanteriregementets reserv Mats Juhlin-Dannfelt aflidit å sta­tionen Isanghela i Kongostaten den 16 juni sitt 37:de år.

Han blef 1880 underlöjtnant vid Svea artilleriregemente, men tog transport till ofvan nämnda regemente. Han utnämndes 1889 till löjtnant och tog 1892 afsked med tillstånd att qvarstå i reserven.

I den skrifvelse från generalsekreteraren i Kongostatens styrelse, hr Liebrechts, hvarigenom dödsbudet delgifvits hans fader och öfriga anhöriga, erhåller den aflidnes verksamnet i Kongostatens tjenst bl. a. följande vackra vitsord:

Konungen har blifvit djupt gripen af denne hängifne officers död, en af de äldste i Kongo­statens tjenst.

Styrelsen erkänner med nöje, att under de tolf år och fyra månader, som den saknade innehaft denna tjenst, han städse uppfyllt de honom anförtrodda uppdrag till styrelsens full­komliga tillfredsställelse. Genom sin fullständiga kännedom om infödingarnes språk, seder och bruk vid katarakterna, liksom sin goda och tillgängliga karakter, hade aflidne kommendanten Danntelt blifvit en af de populäraste i dessa nejder, och hans närvaro var en borgen för fred och stillhet.

Kongostatens styrelse förlorar i löjtnant Dannfelt en af sina äldste, flitigaste och hän- gifnaste medarbetare, på hvars tjenster den satt det största värde. (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Av Okänd – The story of the Congo Free State; social, political, and economic aspects of the Belgian system of government in Central Africa (1905), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10006546. Bilden visar insamling av gummi från gummirankor.