”Entreprenadanbuden å den nya stadsbiblioteksbyggnaden å Hagaplatsen lära icke komma under afgörande ännu på någon tid, hvilket torde bero därpå att man lär missräknat sig åt­skilligt i afseende på byggnadskostnaden. Af sakkunnige har nemligen, säges det, utrönts att grundläggningsarbetet på plat­sen och därigenom byggnaden i dess helhet skulle komma att kosta några tiotal tusen kronor mer än från början beräknats.

Skada att icke sakkunnige kunde stå till tjenst med dessa upplysningar innan nämnda plats valdes!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt foto föreställande Vasagatan med gamla Stadsbiblioteket på Vasagatan, 1910-talet.