”Medlemsantalet i svenska mosskulturföreningen hvilken som bekant satt till sitt mäl att sprida kunskap om huru vårt lands vidsträckta mossar skola kunna genom odling göras fruktbärande, uppgår för närvarande till 3,308. Under innevarande är har antalet vuxit med nära ett hundra.

Fördelas medlemmarne efter de län de tillhöra, kommer Jönköpings län, där ju ock för­eningens styrelse har sitt säte och där för­eningens stora experimentalfält är förlagdt, främst med 276. Härefter följa Stock­holms med 267, Malmöhus med 216, Östergöt­lands med 206, Jemtlands med 186, Söderman­lands med 177, Gefleborgs med 148 o. s. v. Göteborgs och Bohus län räknar 90. Minsta antalet medlemmar, 40, har föreningen i Ble­kinge,

Av föreningens 149 utländska ledamöter har Finland tillfört den största kontingenten eller 78. Danmark räknar 30 ledamöter, Norge 19, Tyskland 17, Ryssland 3 samt Böhmen och Nordamerikas förenta stater hvardera 1.

Föreningen håller innevarande är sitt sommarmöte i hufvudstaden. Mötet, hvars förhandlingar hällas å riddarhnset, tager sin början på fredag f. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 juli 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy från Finsmossen, 1937.