1800-talets Göteborg

Andrée-feber i Göteborg

”I dag på förmiddagen har hela Göteborg varit i en oro och en upphetsning som skulle man ha uppdagat en komplott att spränga staden i luften.

Ett rykte hade nemligen kommit ut om att Andrée skulle ha nedstigit någon stans i arktiska Nordamerika.

Aldrig sedan den här tidningen kom till och telefonen uppfanns hafva våra telefoner och hörapparater varit så anlitade som under förmiddagstimmarne i dag.

Den förste, som telefonerade hit ryktet, sade vi ett bestämdt: nej.

Den andre visste emellertid mer än den förste. Han uppgaf att telegrammet var adresseradt till unge friherre Osborne Dickson. Det hade han fått veta på Skandinaviska banken.

Innan vi hunnit ringa upp det Dicksonska kontoret här i staden, hade redan nr 3 hun­nit få sammanknytning med oss.

Nr 3 meddelade att Andrée varit sedd från någon liten plats i Nordamerika passerande i sin ballong söderut.

Slutligen uppsökte vi hrr J. F. Dickson & C:o. Det så mycket omtelefonerade telegram­met hade verkligen anländt. Men det förskref sig från en plats i Nordamerika, som ej kunde anträdas på kartan. Man hade just sändt en person till telegrafstationen för att taga reda på huruvida telegrammet ej endast var ett dåligt skämt.

På telegrafen upplyste man om att telegrammet verkligen var afsändt från Germania i lowa och att en dylik plats fanns, ehuru den ej stod utsatt på kartan.

Sedan vi fått tag i vår amerikanske re­porter som varit ute och flugit i Hisingsbergen för att taga reda på någon eldsvåda som påstods finnas där ute, reducerades emellertid hela telegrammet därtill att det var en genu­in anka afsänd af den norsk-amerikanska sensationspressens mest beryktade ankfabrikant, hr Ole Bracke.

Vi hade dock i all hast utsändt ett extra­nummer för att dementera de kringlöpande ryktena och i någon mon spara våra telefonapparater.

Upphetsningen här i staden har redan bör­jat lägga sig. Man telefonerar nu till oss endast från Varberg, Åmål och Haparanda och vi dementera så mycket vi förmå. Och våga, ty tänk om hr Brackes anka skulle förvandla sig i en verklig fogel?

Vi för vår del måste till i morgon skaffa oss nya telefonapparater. De gamla äro hesa som åttioåriga käringar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andrées polarexpedition, uppstigningen 1897-07-11.