1800-talets Göteborg

Överfall på Kaserntorget

”Öfvevfallen och omkullslagen af tre okända personer blef mureriarbetaren Bernhard Svensson i måndags afton å Kasern­torget, Han inkom å polisstationen starkt blö­dande ur ett par sår i ansiktet hvilka han er­hållit, då han af våldsverkarne kastats i ga­tan. Svensson fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset där såren förbundos.

Ännu har man ej fått spaning å våldsmän­nen. Ett par afskedade artillerister som man misstänkt för öfverfallet ha på det bestämda­ste förklarat sig oskyldiga till våldet och nå­gra bevis finnas ej på dem.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kaserntorget sett från Ekelundsgatans mynning i Kungsgatan. T.h. Borgerskapets kasern, i fonden Engelska kyrkan, t.v. Kaserntorget 1. Ludvig Messmann 1890.