1800-talets Göteborg

Ett tåg med otur

Det är något bekant över dagens berättelse. ”N. A. skrifver: På postvagnen med sistl. onsdags persontåg Stockholm—Göteborg gick ofvan Katrineholm en vagnsfjäder sönder. Vid framkomsten till denna station var allt klart för ett utbyte af vagnfjäder, hvilket ock verkstäldes på de 21 minuter tåget stod inne där. Om så ej kunnat ske hade all po­sten måst omlastas till en annan vagn, hvilket jemte utvexling af den skadade tagit ännu längre tid.

Längre fram mellan Vingåker och Hög­sjö blef lokomotivet bristfälligt, så att icke mer än den ena cylindren kunde anlitas. Med denna framfördes dock tåget till Hög­sjö. Hjelpmaskin erhölls från Katrine­holm. Dels härigenom och dels genom att i Hallsberg invänta uppgående Göteborgs­tåget blef Stockholmståget nära två tim­mar försenadt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Trafik- och maskinpersonal vid Bergslagernas järnvägar/Göteborg/omkr. 1905. Foto från stationskarl Wennberg.”