1800-talets Göteborg

Ny plantering vid Oscar Fredriks kyrka

”Området vid Oscar Fredriks kyrka föreslår drätselkammaren skola på stadens bekostnad anordnas sålunda, att berget mellan Oscar Fredriks kyrka och den nya folkskolebyggnaden bortspränges och en plantering anordnas. Arbetet anses böra ske under en längre tid i mon af användning af bortsprängd sten och kostnaden får icke öfverstiga 25,000 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 oktober 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Johannedalsgatan, parti mot norr. Oscar Fredriks kyrka i fonden. Ca 1910-15.