1800-talets Göteborg

Ett nattligt äfventyr

”På ett nattligt äfventyr som slutade illa begåfvo sig nyårsaftonen på qvällen följande ynglingar och fabriksflickor ut: Smedhantlangaren Karl Isidor Larsson, bo­ende nr 34 Majornas sjette rote och född 1879, förre måleriarbetaren 18 årige Johan Albert Johanson, nr 35 Litt. B i Majornas sjette rote, och förre snickerilärlingen Johan Teodor An­dersson Torell, nr 16 Vegagatan, samt fabriks­flickorna Afrida Matilda Åkerblad, nr 4 Tjörbostaden, Hilda Josefina Persson. Redbergs­vägen, och Alma Olivia Persson, Gamlestaden.

Ynglingarne hade förut på e. m. druckit brännvin och öl. Vid 10-tiden på qvällen begåfvo de sig till Bangatan för att å Fräls­ningsarméns lokal bevista ”nyårsvakan”.

För att höja stämningen bland de vakande började Johanson som var berusad att svära och väsnas. Han blef nu utförd at en ”frälsningsofficer“ och vaktmästaren Knut Ström, hvar vid han i förstugan med en butelj, fylld med brännvin, tilldelade Ström ett så kraftigt slag i ansiktet, att blod forsade ur ej mindre än fem sår, hvarjemte ena ögat biet alldeles blåslaget.

Under det kalabaliken pågick, tillgrep Lars­son en i förstugan stående mindre trälåda innehållande inträdesafgifterna för qvällen till ett belopp af 24 kr. 50 öre. Han smög sig med rofvet ut på gatan, tömde pengarne i sin ficka och kastade lådan i en portgång. Ynglingarne följde därpå flickorna hem utåt Redbergslid. Pengarne lades i en portemonnä som gömdes i Mastbuggsbergen i närheten af Slottsskogen. De närmast följande dagarne hemtade de af skatten 6 a 7 kronor, tills Larsson och Johansson i går blefvo gripna af polisen. Torell aftjenar å cellfängelset sedan ett par dagar honom af polisdomstolen ådömda böter och skall frigifvas 15 dennes.

Vid förhör i dag på e. m. inför poliskamma­ren syntes Larsson djupt ångerfull. Johans­son som förut är mycket illa känd har nu äfven varnats för lösdrifveri.

Målet remitterades till rådhusrätten och Lars­son och Johansson blefvo införpassade till cellfängelset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Frälsningsarméns lokal på Bangatan, fotograferat 1941.