1800-talets Göteborg

En ”sillpump”

”Ångaren Nerva, kapten J. A. Peterson, har af ingeniörerna Holmer, J. A. Atterberg, m. fl., förhyrts af dess redare, hr C. L. Larson, för en tid af 14 dagar.

Nerva skall användas för en fisktur i skärgården, hvarunder en ny uppfinning för sillens uppumpande ur sjön kommer att pröfvas. Stora förhoppningar fästas vid den egendomliga apparaten, som uppdrager sillen och vattnet på samma gång. Vatt­net utrinner på däck under det att sillen går direkt ned i lastrummet eller i när­liggande jakter. Intressant skall blifva att se utgången af experimentet.

Nerva utgår i morgon till skärgården tör att där verkställa nödiga förarbeten.

Kostnaden för såväl den dyrbara appa­raten som för experimenten lär bekostas af J. F. Dickson.

Vid första proftur komma pressens män att närvara, enligt hvad vi förnummit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ångaren Nerva, gare:/1888-89/: ett partrederi, Huvudredare: C.L. Larsson, /1890-1906/: Ångfartygs AB Trio. Båda med hemort: Göteborg, /1906-08/: H.J. Johansson. Hemort: Morlanda, /1908-12/. Ångfartygs AB Trio. Hemort: Göteborg.