1800-talets Göteborg

Ingen respekt för fängelserna – hårdare straff behövs!

Vi fortsätter idag på temat fängelser och läser ett inlägg i debatten om hur fångarna skall behandlas. Respekten, eller fruktan för fängelsesystemet var borta och det fanns de som önskade hårdare bestraffningar, låter inte detta bekant?

”Den aftagande respekten för fängelset framhålles i fångvårdsstyrelsons berättelse för år 1896 såsom en orsak till ungdomens förvildning. “Hvad gör det väl mig, om jag därför skall sitte inne några månader!“ säger våldsverkaren då han planlägger dådet. Fångvårdsstyrelsen yttrar i fortsättningen: “Frihetens förlust synes hvarken helt tillfredsställs krafvet på rättvisans skipande gentemot hvarje förbrytare ej heller vara tillräckligt verksam att afskräcka från brott. Bättre afpassade straffbestämmelser skulle tvifvelsutan verka helsosamt. Humanitet gent emot dem som fela bör ingalunda åsidosättas, men humaniteten bör ej drifvas därhän, att krafvet på rättvisa blir lidande. Man kan känna sig skrämd vid tanken på att menniskor skola dömas till prygel eller straff vid vatten och bröd, men kanhända skulle den brottslige sjelf föredraga ett dylikt straff framför förlu­sten af medborgerligt förtroende. I rättvisans intresse måste man hafva mer medli­dande med den som vanställes eller stym­pas af våldsverkarens knif än med den missdådare, som för sin missgärning får känna smärtan af käppen. Och nog bör man ömka sig vida mer öfver den hvars hem sköflats af mordbrännaren och hvars barn få gråta för bröd, än öfver mord­brännaren, som svälter vid straff af vat­ten och bröd”.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fotboja.