1800-talets Göteborg

Trafikhinder och vanprydnad

”Herr Redaktör!

Haf godheten lemna plats för följande i Eder ärade tidning:

Man ser allt som oftast i tidningarna, att handlande som haft varor liggande på stadens kajer fått plikta rätt betydligt Men den massa af tomma sillådor som dagligen finnes uppstapplade på gatan utanför sillmagasinen å Gamla Gasverkstomten tyckes ordningsmak­ten ej observera. Det är många gånger all­deles omöjligt att komma fram där, ty två tredjedelar af gatan äro alldeles belamrade med lådor och skräp, så att det är nätt och jemt att två åkdon kunna mötas. Jag hoppas att detta oskick med snaraste blir stäfjadt, ty det är icke blott ett hinder för trafikanter utan äfven en missprydnad för denna stadsdel.

Daglig trafikant” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 januari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild från Rosenlundskanalens utmynnande vid Skeppsbron och Masthuggskajen. Tornen som skymtar fram bakom gamla Gasverket tillhör fastigheten Skeppsbron 5-6.