”Enligt uppgift från “Landing agent“ W. C. Moore, New York, har antalet af de i New York landsatta 3:dje klassens passagerare un­der år 1897 varit endast 192,004 mot 252,350 under år 1896.

Af dessa passagerare har en ganska stor del gått öfver Göteborg.

Ser man vidare på huru många passa­gerare hvar och en af de i Sverige re­presenterade emigrantbolagen befordrat, finner man att “Hvita Stjernlinien“ fortfa­rande står främst. Den har nemligen landsatt 19,271 passagerare på 53 resor. Därnäst kommer “Cunard“ med 17,303 på 61, “Nya American“ med 11,322 på 53, “Anchor“ med 4,406 på 40, “Thingvalla“ med 3,201 på 23 samt “Allan State“ med 1,050 på 27.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigrantfartyget Rollo lämnar Göteborg, ca år 1900.