1800-talets Göteborg

Sillfisket

”I dag har inkommit 4.445 hl. vadsill som betingat ett /pris af 85 öre å kr. 1: 10 pr hl.

Från Marstrand meddelas i går: Ånga­ren “Irma11, kapten Wijk, beräknas afgå i natt. Göteborgsångaren “Libau“ har inkom­mit. Från Dröbak har anländt Fredrikstadsångaren “Salbak“ med last af is, som lossas här för sillexportörer.

Vid Kalfsund har fångats 3,000 hl storsill. Prisen låga. Utsikterna goda.

Från Lysekil telefoneras i går e.m.: Hård vestlig storm råder sedan i går. Ång- båtskommunikationerna uppehållas med möda. Ångaren “Freja“ med last af saltad sill till Ryssland qvarligger har för storm. Under gårdagen sökte ångaren två gånger komma ut, men måste återvända. Allt sillfiske hindras at stormen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Motiv från Fisktorget. Göteborg. 1900-talets början.