”Kolli­sionen mellan ångaren “Vestkusten“ och den med sten lastade jakten, som egde rum i går kl. 2 e. m. i rännan utanför Gamla Varfvet, aflopp dess bättre utan förlust af menniskolif.

Enligt jaktskepparens upplysningar låg jakten på slag för styrbords halsar, krys­sande upp för elfven. “Vestkusten“ kom ångande upp, och plötsligt träffades jak­ten, som naturligtvis ej hann falla undan för ångaren, hvars manövrer missförstodos af skepparen, å babords bog och sjönk genast på 20 fots vatten. Den ene besättningskarlen fick tag i en anda, som kastades ut från “Vestkusten”, den andre lyckades rädda sig i jaktekan och rodde i land.

Hvem som bar skulden för denna olycka, som inträffade midt på ljusa da­gen, kan först afgöras efter hållen sjöför­klaring. Ty först då kommer kapten Cederberg, “Vestkustens“ befälhafvare, att lemna upplysningar, efter hvad han med­delat oss. Vi hoppas att de ej äro af samma “lekfulla” münchausiadnatur som de han lemnade vår reporter i går.

Morgontidningarnas referenter tyckas ha blifvit på ett lika tillmötesgående sätt be­handlade, att döma af deras magra, hvar­andra motsägande uppgifter om olyckan. Enligt G. P. utgjordes besättningen af två man, M. P. hade lyckats få den upp till 8-talet, men Aftonbladet — ja, vi meddelade att “minst tjugu man omkommit” — kaptenens ordagrant återgifna ord.

I dag på. morgonen utgick “Färdig“ till olycksplatsen, där jakten ligger sjunken midt i farleden. Stenlasten kommer först att lossas, hvarefter båten, hvars segel stå till hälften upp öfver vattenytan, upp­tages.

När kapten Cederberg inlemnat sin sjö­förklaring, komma vi att fullständigt återgifva detta utan tvifvel mycket märkliga dokument.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 februari 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Fartyg: VESTKUSTEN

Bredd över allt 5,44 meter

Längd över allt 37,6 meter

Reg. Nr.: 1177

Rederi: Marstrands Nya Ångfartygs AB

Byggår: 1876

Varv: Lindholmens Verkstad

Övrigt: 1875-05-15 Beställd av Marstrands Nya Ångfartygs AB, Marstrand för leverans den 15 mars 1876. Kontrakterad byggnadskostnad 95.000 kr.

1876-05-22 Levererad av Lindholmens Varv som Westkusten till Marstrands Nya Ångfartygs AB. Byggnadskostnaden reduceras till 93.800 kr pga. försenad leverans. Trafik på traden Göteborg – Marstrand – Stenungsund – Lysekil.

1876-05-25 Leveransprovtur till Marstrand.

1876-06-01 Insatt i trafik på traden Göteborg – Marstrand – Stenungsund – Lysekil.

1900-01 Ny ångpanna installeras vid Lindholmens varv, Göteborg. Samtidigt byggs ångmaskinen om.

1932 Ombyggd. Kommandobryggan byggs in.

1949 Ångmaskinen utbytt vid AB Marstrands Mekaniska Verkstad, Marstrand mot en från Göteborgs Mekaniska Verkstad på 245 hk, 180 kW, som tidigare suttit i ångfartyget Byfjorden.

1951 Marstrands Nya Ångfartygs AB byter namn till Marstrands Rederi AB.

1953-01 Såld till Handels AB Tobo, Stockholm.

1953-01 Såld till skeppsmäklare Egon Stjerna (AB Marimex), Malmö.

1953-02-01 Bogseringen mot Malmö påbörjas. Westkusten bogseras av s/s Marstrand som också sålts till Malmö. När man passerat Klåbacks fyr NV Varberg brister bogsertrossen och fartyget driver ut i Kattegatt.

1953-02-02 Bärgas av danska fiskare vid Anholt och bogseras in till Grenå. Fiskarna får endast 19.000 kr i bärgarersättning eftersom fartyget ska skrotas.

1953-02 Såld till skrotfirman B.O. Petersen, Köpenhamn för 23.000 kr för skrotning.

(Skärgårdsbåtar.se)