”Kollisionen på elfven. Ång. “Vestkustens“ befälhafvare, kapten J. B. Cederberg, afgaf i dag sjöförklaring inför rådhusrättens första afdelning. Den var af följande innehåll:

”Vestkusten” anlände kl. 1,10 e. m. fredagen den 4 dennes till hamnmynningen, då farten vid passerandet af nyckelbojen utanför Röda sten saktades till “sakta maskin“. Med saktad maskin fortsattes resan uppfor elfven, hela tiden på styrbords sida af farvattnet med en­dast de små afvikelser ur kursen som erfor­drades för att undvika mötande segelfartyg.

I närheten af Gamla Varfvet kom en jakt kryssande öfver eltven från Hisingssidan. Vestkusten girade då något åt babord for att passera akter om jakten, hvarjemte farten något ökades for att desto fortare komma förbi jakten, innan han på nästa slag låg öfver farleden igen. Jakten fortsatte emeller­tid icke sitt slag utan vände helt plötsligt framför ångarens bog, just då jakten kommit på ångarens styrbordssida, seglade öfver åt Hisingslandet igen och kom sålunda med god fart framför ångarens stäf. Då jakten gjorde denna så oförutsedda manöver blef en kolli­sion oundviklig, emedan Vestkusten” på den korta distansen inte kunde hinna svänga undan. Ögonblickligen kommenderade kaptenen

full maskin back“, hvilken manöver genast utfördes. Ångaren, fart hann också blifva i det närmaste upphäfd men jakten kom med stark afdrift och god fart törnande emot ån­garens stäf, till följd hvaraf den sjönk.

Sjöförklaringen slutar med att kapten Cederberg inkallar sig och sitt rederi för allt ansvar för olyckan som inträffade “till följd af jaktens oförsvarliga manöver“. (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Blick mot Gamla Varvets skjulbyggnader (t.h.) m.m. från älven, västerifrån. 1910-talet.