1800-talets Göteborg

Om bygget av Vestergötland – Göteborgs järnväg

”För den under byggnad va­rande banan kommer person stationen i Göteborg att blifva vid Lilla Bommens hamn, där särskildt stationshus för ändamålet torde komma att uppföras.

Vid Trollhättegatan på Hultmans holme kommer godsstationen att få sin plats.

Invid Gullbergsvass eller i omedelbar närhet af Hultmans holme komma en vexelstation äfvensom lokomotivstall och kolbodar att uppföras.

Vid arbetet, som nu fortgår utefter hela linien, äro ej mindre än närmare 1,500 arbetare anstälda.

Här i staden finnas för järnvägen två byråer, nemligen järnvägsbolagets vid Köpmansgatan och entreprenörens vid Klädpressaregatan. Sammanträden hållas under arbetets gång vanligen en gång i månaden på bolagets byrå.

De befattningar som komma att till­sättas vid järnvägen torde icke komma att förklaras till ansökan lediga förrän nästa år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västergötland-Göteborgs Järnvägs stationshus år 1901.