1800-talets Göteborg

Kungörelse

”På arrende under fem år, räknade från och med den 1 nästa Oktober, utbjuder drätselkam­maren härmed den Göteborgs stad tillhöriga landeriegendomen Lorensberg under n:o 90 i stadens tolfte rote med därå befintliga, staden tillhöriga byggnader, bestående af en restaurationsbyggnad med inhägnad gård, två kägelbanhus, en musikpaviljong och tre smärre för värds­husrörelse afsedda byggnader, under vilkor, att egendomen skall användas till idkande därstä­des af värdshusrörelse, motsvarande fordringarne på värdshus af första klassen; att blifvande arrendator tillåtes att, såvidt på drätselkammaren ankommer, idka försäljning af spirituösa dryc­ker, hvarom han i öfrigt har att med Göteborgs Utskänkningsaktiebolag träffa öfverenskommelse; samt att staden medgifver, att de å landeriet be­fintliga, densamma icke tillhöriga byggnader må under arrendetiden utan särskild afgift qvarstå; Gällande för utarrenderingen i öfrigt de vil­kor, om hvilka å stadskamrerarekontoret i rådhuset kan erhållas närmare underrättelse.

Skriftliga, förseglade anbud, stälda till drätselkammaren torde senast den 25 nästa April ingifvas till stadskamrerarekontoret.

Göteborg den 15 Mars 1898.

Drätselkammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lorensberg.