”De senaste dagarnes storm har vållat stora afbrott i vår ångbåtstrafik. Af ett tjugtals ångare, som bort anlända hit i söndags, lyckades såsom förut nämnts blott en taga sig hit. Senare ha emellertid de flesta ankommit. Ångaren “Frithiof“ anländer sannolikt i dag, likaså ångarne “Iris“ och “Viking“.

Den sedan i söndags väntade Hullån­garen anlände i dag på morgonen. Far­tyget som lemnade Grimsby förliden tors­dags morgon kl. 7 och efter vanliga för­hållanden skulle inträffat här på lördag morgon, hade haft en mycket svår resa, full orkan hade därunder varit rådande och en ofantlig sjögång, hvarför fartyget måst gå med sakta maskin och stäfva sjön. Passagerarne befunno sig det oaktadt synnerligen väl.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg: Stora Bommen ca 1900.