1800-talets Göteborg

Varför upphör skärgårdstrafiken att anlöpa Brottkärr?

Ett ord om skärgårdstrafiken. Till Redaktionen af Göteborgs Aftonblad. Haf godheten inför uti Eder aktade tidning nedanstående.

Med stor förvåning har jag erfarit att styrel­sen för Göteborgs Nya Ångslupsbolag kommer att till sommaren inställa sina turer till vissa af skärgårdens platser, däribland ett riktigt litet vackert ställe, nemligen Brottkärr.

Detta ställe blef mycket besökt sommaren 1897. Jag vet säkert att en stor del sommar­gäster redan nu hyrt in sig där för att på bästa sätt tillbringa sin sommar. Det förvånar mig därför storligen att styrelsen för Göteborgs Nya

Ångslupsbolag nu tänker stryka denna förbin­delse. Då hade det varit bättre att ifrån första början icke anlöpa denna station. Först öppna förbindelse till en ort och så godt som locka dit en massa sommargäster, och sedan påföl­jande år totalt stryka denna förbindelse! Är detta riktigt handladt? Jag, som sjelf är en af de många sommargäster som tänka slå sig ner vid Brottkärrs härliga stränder, vädjar å såväl mina som å många sommargästers vägnar till nämnda styrelse att den äfven i sommar må låta en båt anlöpa Brottkärr.

På många sommargästers vägnar:

Eric W.

Ångslupsbolaget har ett par år försökt tra­fikera på Brottkärr, men då trafiken icke va­rit tillräcklig att betäcka kostnaderna för en daglig kommunikation, kommer bolaget — enligt hvad som meddelats oss — i sommar att anlöpa stationerna vid Askimsfjorden en­dast två gånger i veckan, så att sommargä­ster kunna få behöfliga varor ut från staden. I fall någon sommargäst, som ämnar bo på Brottkärr, önskar tätare lägenheter, så har han tillfälle att begagna sig af båten från Billdal, som har kommunikation med staden 2 gånger dagligen.

Så snart det finnes utsikt att daglig kommunikation på stationerna vid Askimsfjorden kan bära sig, kommer bolaget nog åter att ordna daglig trafik, men det torde vara oberättigadt att begära att bolaget för några få personers beqvämlighet skall fortsätta en tra­fik som under ett par försöksår visat sig förlustbringande. Genom den i år vidtagna an­ordningen få de närmare stationerna Fisk­bäck och Önnered 4 turer dagligen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ALBREKTSUND, 1890-12 Levererad av Kockums Mekaniska Verkstad AB som Albrektsund till Marstrands Nya Ångfartygs AB, Marstrand. Byggnadskostnad 98.500 kr. Trafik på traden Göteborg – Marstrand – Lysekil – Gravarne.