“Ostkusten“ heter en ny ångare, som i lördags gick af stapeln å Eriksbergs mekaniska verkstads varf. Det nya far­tyget är afsedt för befordran af passage­rare äfvensom för kreaturs- och gods­transport emellan Vestervik och Stockholm. Det kommer att förses med maskineri af compoundsystemet, som skall framdrifva detsamma med last med en hastighet af 11 knop i timmen.

“Ostkusten“, som är bestäld af ångfartygsaktiebolaget Ostkusten i Vestervik, kommer att föras af kapten J. A. Roy, hvilken äfven öfvervakat byggandet af ångaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skylt från Eriksberg.