”Drätselkamma­ren har som bekant hemställt hos stads­fullmäktige om inköp af fastigheten n:ris 1, 2 och 3 i Majornas 4:de rote, det s. k. Gamla Varfvet, jemte tillhörande mast­hamn och upplåtet område af Vädersågen till at egarne begärdt pris, 1,600,000 kr., hvilket anbud är gällande till 31 maj.

Drätselkammaren hemställer vidare att, i händelse af att inköpet beslutas, köpeskillingen må gäldas med medel, som upp- lånas på längre än två års återbetalningstid.

Inom drätselkammaren har byggnadschefen tillstyrkt, men stadskamreraren afstyrkt inköpet.

Reservationer ha inom drätselkamma­ren aflemnats af hr Harald Sternhagen samt af v. ordf, rådman E. Trana och stadsnotarien H. Segerdahl.

Hr Sternhagen säger i sin reservation, att han icke kunnat besluta sig för att tillstyrka inköpet, då det fordrade priset synes honom vara allt för högt i jemförelse med i samma trakt nu gällande tomt värden, och sannolik­heter finnas att på förmånligare vilkor på annat sätt för staden förvärfva de delar af området, som vid framtida reglering komma att ingå i gator och öppna platser. Dess­utom anser reservanten, att den tid som lemnats för anbudets pröfning och förberedande undersökningar är för kort.

Hrr Trana och Segerdahl anföra som skäl för sin reservation, att det begärda pri­set är oskäligt högt. Egendomen är taxerad till 350,000 kr., och dess afkastning uppgår till 1,800 kr. Någon beskattning för inkomst af rörelse å egendomen har ej under en följd af år varit egarne påförd. Inköpet skulle bli förlustbringande för staden, enär det for­dras, att staden genast erhölle 5 kr. qv.-foten för all säljbar mark, för att inköpssumman skulle täckas Men då staden nu ej kan för­sälja sina å Vädersågen belägna tomter till 20 kr. qv.-metern, torde enligt reservanter­nas mening staden under en lång framtid komma att göra en årlig ränteförlust af om­kring 50,000 kr. och torde aldrig kunna ge­nom tomtförsäljning återfå sina utlagda penningar.

Vidare anföra reservanterna, att staden genom expropriation kan erhålla den för kajutläggning möjligen erforderliga strandremsan till betydligt billigare pris än det begärda, då vid expropriation i Masthugget af mark från hamnegendomar, hvilka stå i dubbelt högre värde än hamnegendomar i Majorna, dylik mark erhållits till lägre pris än hvad som nu fordras för Gamla varfvet.

Angående behofvet af utvidgning af kajområdet vesterut, yttrar hamnkaptenen i en skrivelse till drätselkammaren, att man kan nöja sig med anläggning af kaj å det om­råde staden redan eger, nemligen Vädersågen, som har en längd af 560 meter, egendomen Fredrikshamn inberäknad, samt förbinder det nya kajområdet med det nuvarande medels iärnväg, dragen genom tunnel under Stigbergsliden. För sjöfarten blefve denna anordning icke hinderlig, och utrymmet blefve då tillgodosedt för en lång följd af år.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla varvet.