”Den af Göteborgs skytteförening till i mor­gon anordnade idrotts- och folkfesten kom­mer att blifva i hög grad intressant och roande. Föreningen har nemligen lyckats förskaffa sig biträde af åtskilliga förmågor, som borga därför.

Glansnumret kommer väl att blifva brottningen mellan den bekante brottaren ex professo, Aug. Gustafson, en yngre broder och värdig medtäflare till »våran» riksbe­kante Gustafson, och A. G. Berg, äfven han en stark man och professionel brottare, som heller icke går af för hackor.

Nog blir det nappatag som heter duga!

Vidare förekommer dragkamp mellan ett lag skyttar å ena sidan, och ett lag atleter, medlemmar af Göteborgs atlet- och idrottssällskap, å andra sidan. Skyttelaget är med stor omsorg utvaldt och vederbörligen tränadt, så att atleterna nog komma att få värdiga motståndare. Denna täfling kom­mer därför att blifva både spännande och intressant.

Af idrottstäflingar förekomma vidare:

stafettlöpning, mellan medlemmar af Örgryte idrottssällskap och Göteborgs atlet- och idrottssällskap, en jemforelsevis ny och mycket intressant täfling, Velociped-hin­der löpning, uthållighetslöpning å en engelsk mil, samt häcklöpning. I de senare begge täflingarna kunna äfven icke-idrottsmän del­taga.

Folktäflingarna blifva af mera skämt­sam art.

Det förekommer sålunda de genomkost­liga täflingarna, potatisplockning med träskedar, kapplöpning i och genom säckar, tunnlöpning, klättring å såpad stång samt, last but not least, jakt å en riktig såpad gris. Den som lyckas fasttaga nasse och transportera honom därifrån får också be­hålla honom.

Månget godt skratt kommer således nog att vankas, det är säkert.

Musik utföres under täflingarna af skytteföreningens musikcorps, som för tillfället är förstärkt. Det är till en del för anskaffande af nya instrumenter åt corpsen som festen anordnas.

Prisdomare vid täflingarna komma att blifva herrar J. W. N. Friberg, O. E. Odén och Th. Duff. Starter hr Ax. B. Ekman.

Priserna utgöras i idrottstäflingarna af värdeföremål, och i folktäflingarna af kon­tanta penningpriser. Prisutdelningen sker omedelbart efter hvarje täfling. I täfling å såpad stång får man sjelf taga sitt pris, ett riktigt cylinderur med kedja.

Täflingarna försiggå å Velocipedklubbens idrottsbana vid Heden i morgon kl. 4 e. m., och komma att gå raskt undan. Biljetter tillhandahållas i dag i cigarrbutikerna samt i morgon vid ingången.

Blir vädret gynnsamt, så kan man vara säker om att det kommer att blifva stor till­slutning.

Anmälningar för deltagande i de olika folktäflingarna emottagas till och med i afton i A. Th. Nybergs järnhandel samt i morgon söndag å täflingsplatsen.

Efter täflingarna hafva idrottsmän och skyttar m. fl. en enkel kollation å Trädgår­den.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Heden sedd mot nordväst, med Dicksonska villan och Exercishuset i fonden. Bilden skulle möjligen kunna visa en demonstration från arbetarrörelsen. År 1902.