”Natt­vakten å Jonsereds fabriker upptäckte i lördags afton vid 1/2 10-tiden att eld utbrutit i det s.k, lakhuset, hvarest ett större parti garn inlagts för att torka. Alarm gjordes och fabriksarbetarne skyn­dade från alla håll till för att deltaga i släckningsarbetet, som bedrefs kraftigt och planmessigt. Lågorna hade redan vunnit fast fot och det såg ganska ho­tande ut. Men efter ett par timmars energiskt arbete blef man herre öfver elden, som dock då redan hunnit förstöra garnlagret, värderadt till 5 — 6,000 kr., och byggnadens innanrede. Endast murarne stodo qvar.

Ing. James Gibson råkade under släck­ningsarbetet få några brännskador å fötterna, dock ej af af någon farlig beskaffenhet. Den genom eldsvådan uppkom­na förlusten värderas till 10,000 kr. Fabrikens verksamhet kommer ej häraf att lida något afsevärdt men och arbe­tet fortgår som vanligt.

Reparationen å den brandskadade byggnaden har redan påbörjats och beräknas vara färdig inom sex veckor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Jonsered år 1911.