”En gasexplosion inträffade i söndags e.m. i Göta källares kök, hvarvid hushållerskan Christina Bizet och två tjensteflickor af lufttrycket och knallen bedöfvades. En skärfva af ett porslinskärl träf­fade därjemte hushållerskan i pannan och åstadkom ett mindre sår som af eftersänd lä­kare blef förbundet.

Enligt polisrapporten som i dag på e. m. föredrogs inför poliskammaren hade explosionen skett, då hushållerskan med en tänd­sticka skulle tända gaslågan under en s.k. tallriksvärmareapparat af järnplåt, hvarvid i apparaten instängd gas exploderade med en häftig knall, och åtskilliga i apparaten å hyllor stående porslinskärl at trycket slun­gades ut å golfvet och krossades samt appa­ratens yttre sidor och dörrar lösrycktes.

Fönstren i köket stodo vid tillfället öppna men en glasruta å en dörr till ett annat rum blef af lufttrycket krossad.

Explosionen har uppkommit därigenom att gas på grund af någon bristfällighet i järn­plåten inströmmat och samlat sig i appara­ten, som användts under halftannat är och fungerat på ett utmärkt sätt.

Försäkringsbolaget “Skandia” har ersatt den genom explosionen uppkomna skadan med 100 kronor.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta källare omkring år 1900.