Två notiser ur tidningen denna dag berättade om att vedupplagen vid Lilla Bommen skulle bort samt hur mycket räls som Sverige importerade till bygget av de nya järnvägarna.

Vedupplagen vid Lilla Bom­men. Drätselkammaren, som anser att det numera icke är af behofvet påkalladt att plats för vedupplag at staden kostnadsfritt upplåtes, har hemställt hos stadsfullmäktige:

att den af stadsfullmäktige genom beslut 25 oktober 1866 för lossning och upplag af ved, som med statens järnväg hit ankommit, tills vidare upplåtna platsen öster om östra hamnkanalen icke för för ändamålet vidare användas.

Stor rälsimport. Under förra månaden infördes till Göteborg nära 4,000,000 kg. räls såväl till statens som Bergslagernas och Vestergötland—Göte­borgs järnvägar, största delen från Eng­land. Rälsen till den nya Vestgötabanan kommer dock från Antwerpen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Lilla Bommens hamn, omkring år 1900-01.