1800-talets Göteborg

Efterspelet till ”Göthas” förlisning

”Som bekant sjönk natten till 1 septem­ber 1897 ångaren Götha i Göteborgs hamn (länk till denna händelse), och därvid omkommo matroserna Henning Berntsson och Gustaf Pettersson samt kokerskan Elin Sörensson.

Förlisningen hade orsakats däraf att vid lastning af stenkol i ångaren kolen lämpats akterut i så stor myckenhet, att fartyget, som vid full last låg tio fot djupt, kommit att med aktern ligga ända till tio och en half fot djupt, i följd hvaraf vatten inströmmat genom de i fartygets akterut liggande maskinrum be­fintliga sidoventilerna, som för tillfallet varit öppna.

Stadsfiskalen i Göteborg åtalade vid rådhusrätten ångarens befälhafvare Em. Petters­son för det han genom vårdslöshet varit vål­lande till fartygets förlisning och ofvannämnda personers död; varjemte Elin Sörenssons föräldrar yrkade att af kapten Pettersson utfå ersättning för kostnaderna för afhemtande från Göteborg af Elin Sörenssons döda kropp och för hennes begrafning.

Rådhusrätten fann, enligt utslag 23 febr. 1898, kapten Pettersson genom sin försummelse att föranstalta därom, att ventilerna i maskin­rummet ifrågavarande natt hållits stängda, hafva i sin mon varit vållande till “Göthas” förlisning äfvensom till Henning Berntssons, Gustaf Petterssons och Elio Sörenssons där­vid inträffade död, samt dömde Kap.en Pet­tersson, jemlikt 293 § sjölagen och 14 kap. 9 § strafflagen, att för hvad han låtit komma sig till last undergå fängelse i två månader; men makarne Sörenssons ersättningsyrkan den underkändes såsom saknande stöd af lag.

Såväl kapten Pettersson som makarne Sörensson fullföljde häremot talan i Göta hofrätt, som nu förklarat skäl icke hafva förekommit till ändring i rådhusrättens utslag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 maj 1898)

Läs mer om arbetet med att bärga ångaren via denna länk.

Läs mer om orsakerna till förlisningen via denna länk.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborg: Hamnen. Tullhuset vid Masthuggskajen år 1901.