1800-talets Göteborg

Orsaken till Götas förlisning

”Ångaren ”Göta” togs i lördags e. m. upp på slipen, och det visade sig då att vår förmodan angående orsaken till ångarens haveri varit riktig: de båda venti­lerna till maskinrummet stodo öppna.

I “Götas“ akterrum hade först kol in­tagits. Härvidlag hade man antagligen ej gått tillväga med tillbörlig aktsamhet utan intagit allt för mycket kol, så att ventilerna, som under vanliga förhållanden befinna sig 2 à 21/2 fot ofvan vattenytan, nu kommit under denna, hvarvid vattnet inrusat och så småningom fyllt maskin­rummet, till dess hela båten i ett nu dra­gits ned i djupet.

Hvem som bär ansvaret för denna sorg­liga olycka som kostat tre personer lifvet får rätten afgöra.

Sedan “Göta“ å slipen blifvit länspumpad, blef den åter vid 6-tiden på qvällen sjösatt.

Kollasten kommer nu att lossas, hvarefter ångaren åter upptages på slipen för att af assuradörerna afsynas.

Någon läcka har “Göta“ ej erhållit, men maskinen har naturligtvis lidit stor skada af den myckenhet lera och annan smörja från elfven som trängt in i den.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 september 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göteborgs Mekaniska Verkstad senare Götaverken. Utsikt från Stora Otterhällan, 1906.

1 svar »