1800-talets Göteborg

Ny huvudstation för spårvägen

”Spårvägarnes hufvudstation allt sedan deras öppnande för trafik har, som bekant, varit vid Brunns­parken. Nu är stationen emellertid un­der förflyttning till Drottningtorget, där platsen är i allo lämpligare och fördel­aktigare än på Södra Hamngatan. När­maste anledningen till flyttningen är ar­betet å Arkaderna, som gör att platsen icke räckte till.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Drottningtorget med Hotel Eggers och Östra Nordstaden, omkring år 1900.